میز خدمت الكترونیكی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی

خدمات ارائه شده به شهروندان (G2C) و كسب كار (G2B)

۱- در خواست بررسی تشخیص صلاحیت از طریق سامانه ساجات

۲- بررسی و پایش توسط انجمن صنفی پیمانكاران

۳- بررسی، كارشناسی و تائید توسط كارشناس امور پیمانكاران

۴- بررسی و تائید توسط رئیس گروه پیمانكاران

۵- بررسی و تائید توسط مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان

۶- تائید توسط رئیس محترم سازمان

۷- بررسی و تائید نظام فنی و اجرایی كشور

۸- چاپ گواهینامه صلاحیت پیمانكاران توسط انجمن صنفی پیمانكاران

۹- امضای گواهینامه و تحویل به متقاضی

۱- آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانكاران

۲- دستورالعمل تشخیص صلاحیت پیمانكاران حقیقی

تخصص پایه ۱ مشاوران ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

تخصص پایه ۲ مشاوران ۳/۷۵۰/۰۰۰ ریال

تخصص پایه ۳ مشاوران ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال

رشته پایه ۱ پیمانكاران ۸/۷۵۰/۰۰۰ ریال

رشته پایه ۲ پیمانكاران ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال

رشته پایه ۳ پیمانكاران ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

رشته پایه ۴ پیمانكاران ۳/۷۵۰/۰۰۰ ریال

رشته پایه ۵ پیمانكاران ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال

انفورماتیك رایگان

قابلیت پرداخت الكترونیك در داخل سامانه ارائه خدمت وجود دارد.

شکایت و پیگری

نظر سنجی

وبگاه ارائه خدمت

سامانه ساجات

سامانه ساجار

وبگاه درخواست خدمت

سامانه ساجات

سامانه ساجار

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۲ طبقه سوم

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

مدت زمان انجام خدمت

در صورت كامل بودن همه مدارك حداكثر ظرف مدت دو هفته گواهینامه صادر می گردد

شرح مختصر خدمت

تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل فنی و اجرایی اعم از مشاوران، پیمانكاران مشمول نظام فنی و اجرایی و شركت های انفورماتیك و شركت های طرح و ساخت (صنعتی و غیر صنعتی)، صدور گواهینامه های تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی رتبه بندی، استعلام، كنترل ظرفیت.

۱- درخواست موسسه

۲- بررسی مدارك و مستندات

۳- بازدید از موسسه

۴- استعلام از حراست

۵- ارسال مدارك به برنامه و بودجه

۶- صدور مجوز

۱- بند (۴) بخشنامه شماره ۱۸۳۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۳۰ (موضوع نظام آموزش كاركنان)

۲- ماده 5 اصلاحیه نظام آموزش كاركنان به شماره ۱۸۸۱۹/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴

تایید صلاحیت مدرسان آموزش كاركنان دستگاه های اجرایی به چه صورت می باشد؟

متقاضیان تدریس دوره های آموزشی مربوط به كاركنان دستگاه های اجرایی می توانند تقاضای خود را به همراه سوابق آموزشی و مدارك و مستندات اعلام شده از طریق سامانه ارسال نمایند. تقاضای مذكور پس از بررسی و امتیاز دهی و طرح و تصویب در شورای آموزشی و همچنین اخذ كد مدرسی از سامانه مركز آموزش مدیریت دولتی قابل اجرا خواهد بود

كدامیك از موسسات آموزشی مجاز به برگزاری دوره آموزشی برای كاركنان دستگاه های اجرایی می باشند؟

فهرست موسسات آموزشی مجاز در وب سایت سازمان در بخش مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری قسمت اطلاعیه ها بارگزاری شده است

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

توسط سامانه های داخلی سازمان

مراجعه حضوری و درخواست از کارشناس مربوطه

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۲ مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

مدت زمان انجام خدمت

در صورت كامل بودن همه مدارك حداكثر ظرف مدت دو هفته گواهینامه صادر می گردد

شرح مختصر خدمت

تایید صلاحیت موسسات خصوصی و اخذ مجوز لازم در این زمینه و نظارت بر كلیه فعالیتهایشان

خدمات ارائه شده به دولت (G2G)

۱- تهیه سند توسعه استان

۲- نظارت و تایید

۳- تصویب

۴- اجرا

۵- پایش و ارزیابی

قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، قوانین برنامه های میان مدت و بلند مدت توسعه منطقه ای و قوانین برنامه آمایش

دستگاه های اجرایی در این سامانه چه وظایفی دارند؟

ورود اطلاعات محتوایی، توصیفی، چند رسانه ای، جغرافیایی و تصاویر ماهواره ای به سامانه با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از وظایف دستگاه های اجرایی می باشد

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۱ - معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

سالنامه های آماری، گزارشات ماهانه و سالیانه دستگاه های اجرایی، برنامه های بالا دستی توسعه (برنامه های پنج ساله)، برنامه های میان مدت و بلند مدت توسعه منطقه ای و كشوری

مدت زمان انجام خدمت

سالیانه

شرح مختصر خدمت

تهیه برنامه های بلند مدت، میان مدت و كوتاه مدت در جهت شناسایی پتانسیل ها و ظرفیت های موجود و نقاط قوت و ضعف و آینده نگری در مورد چگونگی انجام امور توسعه ای استان

پس از دریافت گزارش عملكرد در آمدهای وصولی سه ماهه سهم استان از خزانه وهمچنین ابلاغ سهم تخصیص استان از منابع ملی در مقاطع سه ماهه از سازمان برنامه و بودجه كشور تخصیص اعتبارات تملك داراییهای سرمایه ای به دستگاهها ابلاغ می شود

قانون محاسبات عمومی ،قانون برنامه وبودجه ،قانون برنامه ۵ ساله ،قانون بودجه سالانه وسایر قوانین ومقررات دستور العملهای توزیع ومبادله موافقتامه ها

در سامانه نظارت بر چه مواردی نظارت می شود؟

فرآیندهای توزیع بودجه، مبادله موافقتنامه، تخصیص بودجه، كنترل و نظارت بر اجرای پروژه‌های تملك دارائی‌های سرمایه‌ای استانی و ملی

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۱ - معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

۱- ابلاغ بودجه تملك داراییها

۲- دستورالعمل های توزیع ومبادله موافقتنامه

۳- فهرست پروژههای مصوب

۴- پیش نویس موافقتنامه های عمرانی

۵- دریافت گزارش درآمدهای وصولی سه مامه استان

مدت زمان انجام خدمت

سه ماه یک بار

شرح مختصر خدمت

جهت نظارت برنحوه توزیع اعتبارات تملك داراییهای سرمایه ای وهمچنین مبادله موافقتنامه ها و وتخصیص اعتبارات دستگاههای اجرایی تابع نظام بودجه استانی كه از اعتبارات تملك داراییهای سرمایه ای استان استفاده می نمایند

پس از دریافت گزارش عملكرد در آمدهای وصولی سه ماهه سهم استان ازخزانه وهمچنین ابلاغ سهم تخصیص استان از منابع ملی در مقاطع سه ماهه از سازمان برنامه و بودجه كشور تخصیص اعتبارات هزینه ای به دستگاهها ابلاغ می شود

قانون محاسبات عمومی ،قانون برنامه وبودجه ،قانون برنامه ۵ ساله ،قانون بودجه سالانه وسایر قوانین ومقررات دستور العملهای توزیع ومبادله موافقتامه ها

در سامانه نظارت بر چه مواردی نظارت می شود؟

فرآیندهای توزیع بودجه، مبادله موافقتنامه، تخصیص بودجه، كنترل و نظارت بر اجرای پروژه‌های تملك دارائی‌های سرمایه‌ای استانی و ملی

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۱ - معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

۱- ابلاغ اعتبارات و تخصیص اعتبارات هزینه ای

۲- دستورالعمل های توزیع ومبادله موافقتنامه

۳- پیش نویس موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه ای

۴- دریافت گزارش درآمدهای وصولی سه مامه استان

مدت زمان انجام خدمت

سه ماه یک بار

شرح مختصر خدمت

توزیع اعتبارات هزینه ای وهمچنین مبادله موافقتنامه ها و وتخصیص اعتبارات دستگاههای اجرایی تابع نظام بودجه استانی كه از اعتبارات هزینه ای استان استفاده می نمایند

۱- تهیه پیش نویس تصویب

۲- ارسال درخواست پروژه ها در سامانه ورود اطلاعات نیپای

۳- تدوین و ارسال نیپای پروژه ها از طرف دستگاه های اجرایی و...

۴- ثبت نهایی پروژه ها

۵- ورود عملكرد 3ماهه پروژه ها در سامانه

۶- درج گزارش پروژه ها از طرف دستگاه های اجرایی و...

۷- ثبت نهایی عملكرد پروژه ها

۸- گزارش گیری

۹- ارائه گزارش عملكردها و پایش برنامه

۱۰- ابلاغ به دستگاه ها

سیاست های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی

برنامه ۱۲ گانه اقتصاد مقاومتی و طرح های ۱۱۴ گانه آن

بسته های ۵ گانه رونق تولید و اشتغال

مبنای انتخاب پروژه های اقتصاد مقاومتی بر چه اساسی است؟

براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه های دوازده گانه اقتصاد مقاومتی

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۲ مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

چشم انداز جمهوری اسلامی ایران

سیاست های كلی نظام

سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه های ذیل آن

ضوابط ملی آمایش سرزمین

سند توسعه استان

نظریه پایه توسعه استان

چشم انداز استان

برنامه آمایش استان

برنامه پنج ساله پنجم و ششم

سند اقتصاد مقاومتی استان

مدت زمان انجام خدمت

سه ماه یک بار

شرح مختصر خدمت

تهیه و تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی استان و پایش ارزیابی آن به صورت برخط

۱- تهیه چارچوب كار و راهبری سامانه ساترا

۲- تعیین دستگاه ها ی مرتبط با سامانه

۳- تعیین كاربران ، تدوین اطلاعات خواسته شده و لایه های مورد نظر

۴- بارگذاری اسناد و لایه ها برروی سامانه ساترا

۵- ارسال اطلاعات تجمیع شده دستگاه ها به سازمان برنامه و بودجه كشور

تصویب نامه هیئت وزیران، اصل صدو سی و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی و كلیه مكتابات ارسالی از سازمان برنامه و بودجه كشور

دستگاه های اجرایی در این سامانه چه وظایفی دارند؟

ورود اطلاعات محتوایی، توصیفی، چند رسانه ای، جغرافیایی و تصاویر ماهواره ای به سامانه با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از وظایف دستگاه های اجرایی می باشد

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۲ مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

مكاتبات صورت گرفته و ارسالی از سازمان برنامه و بودجه كشور، بانكی شیپ فایل های استان،

مدت زمان انجام خدمت

سه ماه یک بار (فصلی)

شرح مختصر خدمت

ارایه تمامی اسناد و فایل های توسعه استان (داده توصیفی و مکانی) به صورت برخط و گزارش گیری از دستگاه های استانی و نظارت بر میزان پیشرفت برنامه های عملیاتی آنها

۱- ابلاغ طرح آماری

۲- سازماندهی و اجرا

۳- آموزش رده های اجرایی

۴- عملیات میدانی

۵- بازبینی و بررسی فرم ها

۶- پردازش و استخراج داده ها

۷- ادیت موضوعی

۸- ارسال فایل به مركز آمار ایران

قانون مركز آمار ایران، قانون برنامه ششم توسعه، برنامه ملی آمار، مصوبات شورای عالی آمار

چگونه می توان به نتایج سرشماری ها دسترسی پیدا كرد؟

با مراجعه به وب سایت سازمان به نشانی markazi.mporg.ir قسمت نشریات

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۲ طبقه دوم معاونت آمار

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

ابلاغ اجرای طرح آماری یا سرشماری از طرف مركز آمار ایران

مدت زمان انجام خدمت

برحسب نوع سرشماری متغییر می باشد

شرح مختصر خدمت

اجرای سرشماری و یا طرح های آمارگیری نمونه ای با رعایت استانداردهای آماری مركز آمار پس از ابلاغ به استان

۱- ابلاغ استانداردهای بهنگام سازی نقشه های آماری شهری و روستایی

۲- بررسی میدانی نقشه های آماری شهری و روستایی

۳- اعمال تغییرات و اصلاحات نقشه از طریق نرم افزارهای مرتبط

۴- ارسال فایل به مركز آمار ایران

الگوی استاندارد نقشه های آماری مركز آمار ایران

روش ها ودستور العمل های تهیه و بهنگام سازی نقشه و اطلاعات مكانی

نقشه بلوكه شهری و آبادیهای دارای نقشه بلوكه را چگونه می توان تهیه نمود؟

آخرین نقشه بلوكه شهری و آبادیهای دارای نقشه بلوكه براساس نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسكن ۱۳۹۵ در اختیار معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار دارد كه برای نیاز كاربران و با ارائه درخواست مكتوب پس از تایید سازمان در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۲ طبقه دوم معاونت آمار

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

درخواست رسمی مركز آمار ایران

مدت زمان انجام خدمت

در طول سال انجام می گیرد

شرح مختصر خدمت

بر اساس استانداردهای اعلام شده از مركز آمار ایران سالانه بخشی از نقشه های آماری شهری و روستایی استان به صورت میدانی بررسی و بهنگام می گردد و اصلاحات لازم برروی نقشه ها اعمال می گردد

۱- ابلاغ الگوی جداول حساب های منطقه ای از مركز آمار ایران

۲- تعیین دستگاه های متولی تولید اقلام مورد نیاز حساب های منطقه ای و مكاتبه با آنها

۳- برگزاری جلسات توجیهی آموزشی كارشناسان مرتبط دستگاه های اجرایی

۴- ورود اطلاعات مورد نیاز در سامانه

۵- بررسی صحت اطلاعات در سامانه

۶- تایید اطلاعات و ارسال از طریق سامانه

الگوی جداول حساب های منطقه ای ارسالی مركز آمار ایران

روش ها و دستور العمل های تهیه حساب های منطقه ای

تهیه آمار حساب های منطقه ای چه اهمیتی دارد؟

حساب های منطقه ای نقش شایان توجهی در برنامه ریزی دارد به طوری كه تحقق اهداف برنامه ریزی استانی بدون استفاده از یافته های حساب های منطقه ای امكان پذیر نمی باشد

چگونه می توان به نتایج حساب های منطقه ای دسترسی پیدا كرد؟

با مراجعه به درگاه ملی آمار به آدرس www.amar.org.ir از قسمت " داده ها و اطلاعات آماری / حساب های ملی / حساب های منطقه ای" امكان دسترسی به نتایج حساب های منطقه ای مهیا می باشد

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

وبگاه ارائه خدمت

سامانه حساب های ملی

وبگاه ارائه خدمت

سامانه حساب های ملی

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۲ طبقه دوم معاونت آمار

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

درخواست رسمی مركز آمار ایران

مدت زمان انجام خدمت

سالیانه

شرح مختصر خدمت

پس از تعیین نیازهای آماری حساب های اقتصادی استان ، اقلام آماری مورد نیاز شناسایی و دستگاه اجرایی متولی تولید آن تعیین میگردد. و با انجام هماهنگی و مكاتبات با دستگاه مربوطه اطلاعات مورد نیاز به صورت الكترونیكی اخذ می گردد

۱- ابلاغ الگوی نشریات آماری

۲- تعیین دستگاه های متولی تولید اقلام آماری و مكاتبه با آنها

۳- برگزاری جلسات توجیهی آموزشی كارشناسان آمار دستگاه های اجرایی

۴- ورود اطلاعات مورد نیاز سامانه

۵- بررسی صحت اطلاعات در سامانه

۶- تایید اطلاعات در سامانه

۷- انتشار نشریه

الگوی استاندارد مركز آمار ایران

روش ها ودستور العمل های تهیه شده برای جمع آوری آمارهای عمومی و ثبتی

چگونه میتوان به اطلاعات سالنامه آماری دسترسی پیدا كرد؟

با مراجعه به وب سایت اطلاع رسانی استان به نشانی markazi.mporg.ir قسمت نشریات می توان نسخه الكترونیكی سالنامه اماری استان را دریافت نمود

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۲ طبقه دوم معاونت آمار

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

درخواست رسمی مركز آمار ایران

مدت زمان انجام خدمت

سالیانه

شرح مختصر خدمت

پس از تعیین نیازهای آماری مرتبط و مشخص نمودن اقلام آماری نشریاتی مانند سالنامه آماری و سایر نشریات آماری، اقلام آماری مورد نیاز شناسایی و دستگاه اجرایی متولی تولید آن تعیین میگردد. و با انجام هماهنگی و مكاتبات با دستگاه مربوطه اطلاعات مورد نیاز به صورت الكترونیكی و یا غیرالكترونیكی اخذ می گردد

۱- دریافت دستورالعمل ارزیابی عملكرد

۲- مكاتبه با دستگاه ها بمنظور ارسال دستورالعمل و تكمیل اطلاعات مندرج در آن به همراه مدارك و مستندات

۳- دریافت اطلاعات تكمیل شده دستگاه های اجرایی

۴- بررسی مدارك و مستندات

۵- اعلام نتایج دستگاه های برتر

۶- ارسال گزارشات به مركز

قوانین برنامه پنجساله توسعه

مصوبات هیت وزیران در خصوص برنامه جامع اصلاحات نظام اداری

مصوبات شورای عالی اداری در خصوص نقشه راه اصلاح نظام اداری و بخشنامه هاو آئین نامه های سازمان اداری و استخدامی كشور

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

اقدامات انجام شده دستگاههای اجرایی استان بر اساس عملكرد دستگاه های اجرایی در شاخصهای عمومی و اختصاصی

مدت زمان انجام خدمت

سالیانه

شرح مختصر خدمت

ارزیابی عملكرد سالیانه دستگاههای اجرایی استان بر اساس شاخصهای عمومی و اختصاصی

۱- بررسی درخواست دستگاه ها

۲- بررسی تشكیلات و پست های بلاتصدی

۳- صدور مجوز و سهمیه استخدام

۴- تهیه آگهی استخدام

۵- درج آگهی استخدام در نشریات

۶- جذب و بكارگیری نیروی انسانی

قوانین امور اداری واستخدامی

مصوبات هیئت وزیران وبخشنامه ها

به كارگیری افراد در دستگاههای اجرایی چگونه امكان پذیر است؟

به استناد ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات كشوری ، به كارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در آزمونهای استخدامی امكانپذیر است

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

تمام مدارك موردنیاز كه می بایست در سامانه كارمند ایران گذاشته شود : تكمیل فرم شغل و شاغل – تاییدیه گزینش – تامین اعتبار – مدرك تحصیلی

مدت زمان انجام خدمت

در طول سال

شرح مختصر خدمت

نظارت بر فرایند جذب و بكارگیری نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان

۱- ثبت نام در بانك اطلاعات و دریافت كد رهگیری

۲- بررسی مدارك و امتیازدهی

۳- كسب حد نصاب

۴- اعلام نتیجه به مدرس و صدور مجوز

۱- بند (۴) بخشنامه شماره ۱۸۳۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۳۰ (موضوع نظام آموزش كاركنان)

۲- ماده ۵ اصلاحیه نظام آموزش كاركنان به شماره ۱۸۸۱۹/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴

تایید صلاحیت مدرسان آموزش كاركنان دستگاه های اجرایی به چه صورت می باشد؟

۱- متقاضیان تدریس دوره های آموزشی عمومی مربوط به كاركنان دستگاه های اجرایی می توانند تقاضای خود را به همراه سوابق آموزشی و مدارك و مستندات اعلام شده از طریق سامانه ارسال نمایند. تقاضای مذكور پس از بررسی و امتیاز دهی و طرح و تصویب در شورای آموزشی و همچنین اخذ كد مدرسی از سامانه مركز آموزش مدیریت دولتی قابل اجرا خواهد بود

۲- تایید شرایط و صلاحیت تخصصی مدرسان مشاغل اختصاصی بر عهده دستگاه اجرایی می باشد

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

توسط سامانه های داخلی سازمان

مراجعه حضوری و درخواست از کارشناس مربوطه

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۲ مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدت زمان انجام خدمت

در صورت كامل بودن همه مدارك حداكثر ظرف مدت دو هفته گواهینامه صادر می گردد

شرح مختصر خدمت

شناسایی مدرسان احراز صلاحیت شده برای برگزاری دوره ها

۱- ابلاغ برنامه آموزشی به دستگاهها

۲- دریافت و بررسی درخواست سازمانها

۳- انجام مراحل هماهنگی جهت برگزاری دوره

۴- برگزاری دوره های آموزشی طبق برنامه زمانبندی شده

۵- برگزاری آزمونها

۶- صدور گواهینامه

فصل نهم قانون خدمات كشور

مصوبات هیئت وزیران

اساسنامه مركز

مجوزهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی

كدامیك از كاركنان دستگاههای اجرایی مشمول آموزش می باشند؟

شركت تمامی كارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی (اعم از مدیران و كاركنان) در دوره های آموزشی الزامی است

متغییر برحسب روش برگزاری دوره ها

پرداخت الكترونیكی شهریه

شکایت و پیگری

نظر سنجی

توسط سامانه های داخلی سازمان

مراجعه حضوری و درخواست از کارشناس مربوطه

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۲ مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

معرفی نامه - فیش پرداختی - تكمیل فرم ثبت نام- قرارداد آموزشی

مدت زمان انجام خدمت

متغیر بر حسب دوره و روش برگزاری

شرح مختصر خدمت

طراحی و برنامه ریزی و اجرای آموزش در چهار سطح كاركنان، كارشناسان، مدیران و مدرسان