دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان


            اولين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي در سال 1395

            دومين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي در سال 1395

             سومين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي در سال 1395

                 چهارمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي در سال 1395

               پنجمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي در سال 1395

               ششمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي در سال 1395

              هفتمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي در سال 1395

           اولينجلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي در سال1396

 

                               دانلود لايحه بودجه سال 1396 كل كشور

                                   - ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه

                                   - پيوست شماره يك: اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي 

                                   - پيوست شماره سه:بودجه شركت هاي دولتي،بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت

                                   - پيوست شماره چهار:اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي بر حسب برنامه و فعاليت


 

           

Powered by Tetis PORTAL