اخبار و رويدادها
18 بهمن 1395 13:11:39
انتخاب استان مركزي بعنوان استان برتر در اجراي فرآيند ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي استاني در سال 1394

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي ، در ارزيابي هاي انجام شده توسط سازمان اداري واستخدامي كشور در خصوص ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي ، استان مركزي حائز رتبه برتر كشوري شد.

     رضوان گرامي معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني صبح امروز در نشست با اين پايگاه افزود: با توجه به اتمام فرآيند ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان ها در سال 1394 و بر اساس بررسي و ارزيابي به عمل آمده از سوي  امور مديريت عملكرد و ارتقاي فرهنگ سازماني سازمان اداري واستخدامي كشور درخصوص عملكرد استان‌ها در نحوه اجراي فرآيند مذكور بر اساس شاخص هايي از قبيل؛ مديريت سامانه نظام مديريت عملكرد(ايجاد دسترسي براي دستگاه ها، تعريف دقيق فرآيندها و فرم هاي ارزيابي، آموزش كاربران، رفع مشكلات و خطاهاي سامانه و ...)، ميزان دقت و صحت فرآيند و نحوه ارزيابي عملكرد شاخص هاي عمومي و اختصاصي، هماهنگي و تعامل با امور در اجراي صحيح برنامه زمان‌بندي فرآيند استاني و ارائه پيشنهادات و نظرات موثر در بهبود فرآيند ارزيابي عملكرد، استان مركزي به عنوان يكي از استان هاي برتر كشور در اجراي فرآيند ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استاني در سال 1394 (با توجه به ارزيابي اين امور) انتخاب شده است.

     بدينوسيله ضمن تقدير و تشكر صميمانه از كليه عزيزاني كه در ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان همكاري داشته اند ، اين دستاورد مهم را خدمت كليه مسئولين استاني ،استاندار محترم استان ، روسا  و مديران دستگاه هاي اجرايي استان و بويژه همكاران عزيزم در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي تبريك عرض مي كنم .


Powered by Tetis PORTAL